Hvordan vi jobber

Rammeverk

Vi har utviklet Headit Rammeverk som vi benytter ved gjennomføring av prosjekter. Modellen er basert på anerkjente metode- og kvalitetsstandarder innenfor utvikling og forvaltning av IT-løsninger. Det gjør oss i stand til å gjennomføre de nødvendige trinn i prosessen på en god og effektiv måte. Rammeverket sørger både for at vi utfører oppgavene enhetlig, og at vi har et malverk som støtter oss i arbeidet fra avklaring av behov til innføring av ferdig løsning.

Det er viktig å ha en god behovsbeskrivelse som alle parter forstår og er enige i. Uten god faglig kompetanse og forankring i organisasjonen er det fare for at den løsningen man skal fram til ikke vil tilfredsstille de funksjonelle, forretningsmessige og tekniske krav man ønsker med løsningen. Vi vet hva som skal til for å få dette samspillet til å virke.

Vi har fokus på at rammeverket skal være effektivt. Det skal eliminere unødvendigheter, men allikevel sikre god kvalitet fram mot målet.

Som en del av rammeverket benytter vi et metodeverk der vi «syr sammen» komponenter med ulike funksjoner inn i en ferdig løsning. Metodeverket er en «verktøykasse» som gjør oss effektive til å etablere løsninger.

Labs

Verden er i stadig endring. Ikke minst skjer det mye innenfor IT. Vi har etablert Headit Labs som et virksomhetsområde for forskning og utvikling. Det skal gi oss anledning til å utforske og finne ut av forhold som kan være relevant for de tjenester som vi leverer.

Målgruppe for resultatene er både oss selv gjennom egen kompetanseheving, men også våre kunder som kan ha et problem som skal løses.

Intensjon med Labs er å sikre at vi setter av tid og rom til å forske på og undersøke nye teknologier, produkter, funksjoner etc., slik at vi er mest mulig oppdatert på trender og utvikling. Det kan også være et virksomhetsrom for å utvikle helt nye funksjoner og teknologier.

Mål er å sørge for kompetanse og funksjoner som støtter oss med å velge og etablerer de beste, mest fremtidsrettede og kostnadsoptimale løsninger for våre kunder.