Tilbake
ALLE INNLEGG
Forskjellen på tradisjonell og smidig prosjektledelse

Forskjellen på tradisjonell og smidig prosjektledelse

June 1, 2023
Headit har dyktige prosjektledere med bred erfaring. Når vi skal gjennomføre og lede et prosjekt vil valget av metode påvirke både hvordan vi planlegger og gjennomfører leveransen. Men aller mest hvordan vi leverer verdi, håndterer endringer og utnytter ressursene gjennom ulike faser.

Definisjoner


Smidig (adjektiv): som lar seg forme, fleksibel;myk. I denne sammenhengen å jobbe i/håndtere diffuse, utfordrende, uforutsigbare og utrolig givende prosesser.

Prosjektledelse: det å lede et prosjekt. Omfatter både prosjektstyring og prosjektorganisering. Prosjektorganisering handler i hovedsak om hvordan arbeidet skal organiseres, mens prosjektstyring utgjør planlegging av hvilke oppgaver som skal utføres, når de skal utføres og hvordan de skal følges opp.

Tradisjonell prosjektledelse

Tradisjonell prosjektledelse kjennetegnes ved at fokuset er på å holde kostnader og tidsplan innenfor gitte tidsrammer, samt levere på kvalitet og omfang. Når prosjektlederen styrer etter disse parameterne, vil fokuset være å holde antall endringer til et minimum. Dette kan skape utfordringer i en digital hverdag hvor endringstakt, kundemakt og konkurransen øker. Selv om endringene håndteres, vil ikke nødvendigvis gevinstene fra prosjektet være innfridd.

Et eksempel på tradisjonell prosjektmetodikk kan være vannfallsmetoden hvor man ikke går videre til neste fase før den foregående fasen er ferdig, verifisert og godkjent. Dette er en lineær tilnærming hvor hele prosjektet planlegges før oppstart. Har man et godt bilde av hva man ønsker, og det er avgjørende å levere et fullstendig produkt med alt av egenskaper kan vannfallsmetoden være riktig.

Smidig prosjektledeles

I smidige prosjekter er det ofte stor usikkerhet knyttet til hvilke oppgaver og leveranser som skal gjennomføres. Veien til målet er ukjent, og man vet ikke på forhånd eksakt hva den beste løsningen er. Men ved å ta utgangspunktet i kunden og/eller brukeren og forsøke å lære så mye som overhodet mulig, kan man enklere forstå hva som oppleves som verdiskapende.  


I smidig prosjekter prioriterer man alltid det som har størst verdi for kunden og forsøker å få dette ferdig først og så tidlig som mulig. Metoden har fokus på å levere små, fungerende deler av leveransen på hyppig basis i tett samarbeid med kunden.  

Arbeidet i smidige prosjekter skjer i små team som har stor beslutningsdyktighet. Disse teamene er tverrfaglige, og de jobber ikke etter en predefinert plan. Målet de jobber etter kan endres underveis. Ved å respondere raskt på disse endringene kan teamet bruke endringene til sin fordel og skape man kundeverdi gjennom hele prosjektet. Med andre ord -litt av gangen.

Fordeler ved å arbeide smidig:
- Større grad av nytekning.
- Økt produktivitet og verdi.
- Økt evne til endring.
- Økt tverrfaglig samarbeidsevne.
- Tverrfaglig og effektiv beslutningstaking.
- Basert på «best practice» og anerkjent teori.

Det fines mange varianter av smidig metoder som Scrum, XP og Lean. Disse metodene vektlegger hyppig feedback og små leveranser som gir økt effektivitet, kvalitet og nytte for kunden.

Hvis du kan svare klart og tydelig «JA» på spørsmålene under er en smidig tilnærming absolutt å anbefale til ditt kommende prosjekt.  


- Er det stor grad av kompleksitet og usikkerhet knyttet til prosjektet?
- Er det stor usikkerhet knyttet til hva som skal skapes av verdi og behov?
- Er det behov for tverrfaglig fagkompetanse for å gjennomføre prosjektet?

Flere artikler