Tilbake
ALLE INNLEGG
Eidsiva

Eidsiva bio digitaliserer manuelle excel regimer

June 1, 2023
Eidsiva Bioenergi eier og drifter fjernvarmeanlegg i ti byer og tettsteder i Innlandet. Det er 40-50 leverandørerav trevirke til bioanleggene. Logistikk-kjeder og avtaler er individuelt tilpasset til de ulike anleggene. Mottak, avregning og fakturering håndteres i excel av nøkkelressurs. Formålet med prosjektet har vært å optimalisere og understøtte prosessen knyttet til løpende brenselshåndtering

BIO-brensel - digitalisering av manuelle excel-regimer

Formålet med oppdraget var å eliminere manuelle arbeidsoperasjoner i kritiske deler av verdikjeden for inngående logistikk hos Eidsiva Bioenergi, og redusere risiko relatert til kompetanse og kapasitet hos enkeltindivider i organisasjonen.

Headit sin oppgave var å kartlegge prosesser og behov, samt designe og produksjonssette en brukervennlig systemløsning som understøtter operative og administrative operasjoner knyttet til mottak og avregning av brensel til bio-anleggene til Eidsiva Bioenergi.


Fullskalaprosjekt med bruk av smidig prosjektgjennomføring

Basert på et felles forprosjekt ble det identifisert prioriterte målsetninger og gevinster for prosjektet. Gjennom observasjon, brukerintervjuer og arbeidsmøter ble utfordringer i hele prosessen synliggjort. Forprosjektet la til rette for at vi i tett samarbeid og dialog med Eidsiva Bioenergi fikk en helhetlig forståelse, avstemt målsetninger ha en felles forståelse for hva som skulle løses. Gjennom god dialog med kundens produkteier underveis var det enkelt å prioritere hva som skulle gjøres når og ta de beste valgene både med hensyn til design av løsning og scope. Prosjektet ble i sin helhet gjennomført basert på smidig metode.


God kartlegging og forståelse for relevante behov er kritkiskkritisk for å lykkes med denne typen utviklingsløp og man må evne å se sammenhenger på begge sider av bordet. I det tverrfaglige teamet ble det synliggjort hvilke systemer og prosesser som er koblet sammen og som krevde interaksjon. Kartleggingsfasen ga oss solid grunnlag for å si noe om ønsket fremtid og hvilke gevinster som forventes.


Ved å tegne opp brukerreisene visualiseres årsaker og sammenhenger, samt at det man enkelt kan teste ut hypoteser og konseptuelle retninger før man starter på selve utviklingsløpet (brukerhistorier, testing og utvikling). I dette prosjektet kjørte vi fortløpende brukerteser med utvalgte brukerrepresentanter underveis.


Følgende suksesskriterier ble satt for utviklingsprosjektet:

Månedsavregning har nå gått fra å ta to dager til to timer i nytt system.

Resultat og gevinster

Gjennom utviklingen av det digitale verktøyet «BIObrensel» har man optimalisert?og understøttet prosessene knyttet til løpende brenselshåndtering ved å:

Arbeidsmetodikken og tverrfaglig involvering har også gitt kunden økt innsikt i og forståelse for kritiske suksessfaktorer knyttet til digitaliseringsprosjekter.


Teknologi

Hvilke roller hadde Headit?

Flere artikler